Home Privacybeleid
Privacybeleid

Privacybeleid

Ons Privacybeleid

Groep INTRO vzw met maatschappelijke zetel in de Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 461936071, is verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens.

Groep INTRO Maatwerk vzw met maatschappelijke zetel in de Charles Parentéstraat 6, 1070 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0472098703, is verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens.

Groep INTRO Schoonmaak vzw met maatschappelijke zetel in de Charles Parentéstraat 6, 1070 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0636767584, is verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens.

Hierna worden deze vzw’s ‘Groep INTRO’ genoemd.

Groep INTRO leeft als verwerkingsverantwoordelijke de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Deze nota behandelt de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en beschermen in het kader van een sollicitatie.

1. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw gegevens omdat jij solliciteert voor een tewerkstelling in onze organisatie. We verwerken alle gegevens die nodig zijn om jouw sollicitatie te beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving.

Als wij na een positieve evaluatie beslissen om je aan te werven, gebruiken we jouw persoonsgegevens om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

Als we beslissen om je niet aan te werven, bewaren we jouw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode (zie punt 4) in het gerechtvaardigd belang van Groep INTRO, met name om je in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige opportuniteiten aansluiten bij jouw profiel en om de belangen van Groep INTRO met het oog op eventuele betwistingen te vrijwaren.

2. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

We verzamelen en verwerken de gegevens die je verstrekt via de sollicitatiewebsite, door het invullen van formulieren en/of via cv’s en motivatiebrieven. We verzamelen en verwerken ook gegevens die je meedeelt tijdens persoonlijke contacten, telefoongesprekken en in e-mail of brief. Voor bepaalde vacatures doen we beroep op dienstverleners (bijvoorbeeld een selectiekantoor) en verwerken we ook de persoonsgegevens die wij van hen ontvangen.

We verwerken volgende persoonsgegevens:

 • je identiteit: naam, voornaam, adres...
 • persoonlijke gegevens: geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, taal
 • je foto als je ons deze vrijwillig bezorgt (b.v. in jouw cv)
 • jouw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen)
 • een referentieonderzoek als je referenties hebt opgegeven in jouw cv en als je hiervoor toestemming gaf
 • je opleiding: diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen...
 • je huidige professionele situatie: werknemer, zelfstandige, (uitkeringsgerechtigde) werkloze, ingeschreven bij VDAB, Actiris, Forem...
 • jouw talenkennis
 • indien van toepassing: of je al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt
 • eventuele andere persoonlijke gegevens die je ons meedeelt tijdens jouw sollicitatie in verband met de uitoefening van de functie
 • als het van toepassing is: gegevens over hoe je staat ten aanzien van zaterdagwerk, zondagwerk, variabele uurroosters, huidige loonpakket en loonsverwachtingen, andere lopende sollicitaties…
 • alle andere persoonsgegevens die we krachtens de wet moeten verwerken.

Je bent niet verplicht ons deze gegevens mee te delen. Als je dit niet doet, kan dit jouw kans op aanwerving wel beïnvloeden.

3. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

De medewerkers van Groep INTRO die aan werving en selectie meewerken, de aanwervende leidinggevende en de directie hebben toegang tot jouw persoonsgegevens volgens het ‘need to know’-principe voor het doel zoals hierboven vermeld. Daarnaast hebben ook medewerkers toegang die ondersteuning bieden, b.v. medewerkers van de personeelsdienst en bepaalde IT-medewerkers.

We sturen jouw gegevens niet door naar andere derden, met de mogelijke uitzondering van ‘assessment centra’.

4. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw gegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het kader van het vermelde doel. GI-GDPR-Privacyverklaring voor sollicitanten-km 3/3 Als de sollicitatie niet uitmondt in een aanwerving bewaren we jouw persoonsgegevens gedurende vijf jaar na het einde van de aanwervingsprocedure, voor het in punt 1 genoemde doel.

5. Welke rechten heb jij?

Je hebt een aantal rechten:

 • je mag je gegevens zien
 • je mag je gegevens aanvullen en fouten in je gegevens verbeteren
 • je mag ons vragen om minder gegevens te verwerken
 • je mag ons vragen om jouw gegevens te verwijderen (ook als je eerst toestemming gaf) behalve als wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren
 • je mag ons vragen om jouw gegevens door te geven aan een andere organisatie
 • je mag bezwaar maken als je niet akkoord gaat met de reden en de wijze van verwerking

Wij garanderen jouw rechten zoals de Belgische en Europese privacywetten dat voorzien.

Hoe kan jij gebruik maken van je rechten?

Stuur ons jouw vraag

 • op papier
 • via e-mail

Voeg een kopie van je identiteitskaart toe.

Groep INTRO vzw
Charles Parentéstraat 6
1070 Brussel
+32(0)2 242 85 43
privacy@groepintro.be

Als we jouw vraag ontvangen, dan krijg je binnen een maand een antwoord. Als wij jouw vraag niet terecht vinden, dan laten wij dat zeker weten.

Wil je hier meer over weten, vraag dan via mail of telefoon ons document ‘Rechten van de betrokkenen’.

Wat als je ontevreden bent?

Als je een probleem hebt met onze manier van handelen, kan je een klacht indienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.privacycommission.be